1. Khái niệm 

Kiểm toán năng lượng là một kiểm tra, khảo sát và phân tích các dòng năng lượng cho bảo tồn năng lượng trong một tòa nhà, một quá trình, hoặc hệ thống để giảm số lượng đầu vào năng lượng của hệ thống mà không ảnh hưởng xấu đến đầu ra.  
Trong sản xuất công nghiệp: kiểm toán năng lượng giúp giảm tiêu thụ năng lượng tại các hệ thống sản xuất và bổ trợ trong khi vẫn duy trì, hoặc, cải thiện công suất dây chuyền, năng suất lao động, sức khỏe con người, sự thoải mái và an toàn cho môi trường sống, môi trường làm việc. 

 

2. Bản chất

Kiểm toán năng lượng tập trung xác định các cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu quả năng lượng. 

3. Mục tiêu

Kiểm toán năng lượng hoàn tất phải đưa đến các kết quả rõ ràng và lượng định được:

  • Lượng hoá mức năng lượng tiêu thụ.
  • Chỉ ra các tồn tại trong vấn đề quản lý và sử dụng năng lượng.
  • Đưa ra các giải pháp quản trị nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng.
  • Đánh giá về mặt lợi ích, chi phí của các giải pháp đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng.

 

4. Vai trò của Kiểm toán năng lượng trong Dự án Tiết kiệm năng lượng
  • Kiểm toán Năng lượng là một trong những bước đi đầu tiên và quan trọng trong toàn bộ Dự án Tiết kiệm năng lượng.
  • Kiểm toán năng lượng là tiền đề cho các hoạt động dẫn đến tiết kiệm năng lượng tại doanh nghiệp và cơ sở triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  • Kiểm toán năng lượng chưa đem lại lợi ích cho doanh nghiệp nếu như các đề xuất không được thực hiện triệt để.
  • Kiểm toán năng lượng nhắc lại thường xuyên để đảm bảo một hệ thống Quản Lý Năng Lượng Bền Vững trong doanh nghiệp.