(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

View full size

SCP - 2Relay

3939 Views
SCP - 2Relay 
- Input voltage: 220vAC 
- Output signal: 2 relay (Max 10A/220V)
- Working temperature: 0°C ~ 60°C
- Protection Rating: EMC, EMI
( Mỗi Tủ đèn là một bộ SCP - 2Relay => Tùy theo việc lắp đặt bao nhiêu tủ điện, tủ điều khiển trong nhà máy hoặc đèn đường mà có số lượng relay tương ứng)

Products in this Category