(+84)28 38 222 091 (+84)909.901.045 info@congnghevinhcuu.com

View full size

SCP-BAY LIGHT

3167 Views

SCP-BAY LIGHT
- Input voltage: 220vAC 
- Working temperature: 0°C ~ 60°C
- Protection Rating: Over Load, Over temperature, ESD 12Kv (IEC61000-4-2), ESD HBM 2Kv
- Warranty:
- Function: receive data from SEN-Host and control light power.
( Mỗi đèn Bay Light là một bộ SCP - Street Light)
Nếu làm điều khiển thì bộ này sẽ nằm trên đèn

Products in this Category